1.Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu, a v prípade vrátenia kúpnej ceny číslo účtu. V prípade, ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním, vystavenia daňového dokladu, predzmluvných vzťahov, identifikácie kupujúceho, upresnenia objednávky telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, potvrdenia objednávky prostredníctvom elektronickej pošty, doručenia tovaru. Kupujúci vyhlasuje, že berie na vedomie, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov je predávajúci oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho, aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Bez poskytnutia osobných údajov predávajúci nemôže riadne plniť kúpnu zmluvu s kupujúcim, a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť.

2. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich ako dotknutých osôb na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z.z.. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.finesseshop.sk v časti odber noviniek alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci zaslaním objednávky obsahujúcej súhlas so spracúvaním osobných údajov predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z., aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to za účelom realizovania marketingových aktivít, informovania o akciách, novinkách a zľavách. Kupujúci má právo písomne namietať proti poskytovaniu a využívaniu osobných údajov v poštovom styku.

3. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.finesseshop.sk ihneď po prihlásení sa na svoj zákaznícky účet. Zrušenie zákazníckeho účtu môže kupujúci uskutočniť zaslaním emailu na info@dub4.sk, pričom uvedie svoje prihlasovacie meno (emailová adresa) a ako predmet správy napíše "ZMAZ UZIVATELA".

4. Predávajúci v súlade s ust. § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. oznamuje kupujúcemu ako dotknutej osobe nasledovné informácie: 

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa – identifikačné údaje prevádzkovateľa zodpovedajú identifikačným údajom predávajúceho
 • účel spracúvania osobných údajov – účelom spracúvania osobných údajov je splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, komunikácia medzi zmluvnými stranami, vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, upresnenie objednávky telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, ako aj realizovanie marketingových aktivít, informovania o akciách, novinkách a zľavách
 • zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov – predmetom spracúvania sú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefonický kontakt a e-mail, prípadne iné osobné údaje kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy
 • poučenie o právach dotknutej osoby v nasledovnom rozsahu:
  1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
   1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
   2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z.z.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií
   3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie
   4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
   5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
   6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
   7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
   8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
  2. Dotknutá osoba má právo u prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti namietať
   1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu
   2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
   3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z. na účely priameho marketingu
  3. Dotknutá osoba má právo u prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z.. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
  4. Dotknutá osoba môže pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
  5. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
  6. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho ako dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy s kupujúcim a nebudú zverejnené ani poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru.